Her på denne tomten i Sigerfjord i Vesterålen planlegges det nå et privat FoU-anlegg for landbasert produksjon. Det er omsøkt tillatelse for ikke mindre enn 63 arter.

Søknad om nytt landbasert oppdrettsanlegg sendt

Selskapet Vesteraalens Innovasjon AS har søkt om tillatelse til et nytt landbasert FoU-oppdrettsanlegg. Søknaden omfatter ikke mindre enn 63 ulike arter.

Publisert Sist oppdatert

Søknaden ble sendt nå i sommer og er skrevet av Akvaplan-Niva på vegne av Sigerfjord Marine Innovasjonssenter, som er et selskap under etablering ut fra Vesteraalens Innovasjon AS.

Oppdatering per januar 2023

Sortland Kommune har i et brev til Nordland Fylkeskommune datert 30 januar 2023 skriver følgende:

"Viser til søknaden for Vesteraalens Innovasjon AS om nytt landbasert anlegg på lokaliteten Sigerfjorden. Søknaden ble mottatt fra dere i september 2022, hvor Sortland kommune fikk utvidet frist til 01.01.2023. Vi beklager overskredet frist. Det ble gjennomført offentlig ettersyn i kommunen uten innkomne merknader. Søknaden er ellers i tråd med gjeldende arealplan for kommunen, og vi har ingen øvrige kommentarer rundt søknaden."

Det var VOL.no som omtalte saken først

Sigerfjord Marine Innovasjonssenter har i forbindelse med en annen høringsrunde til Vesterålen Regionråd skrevet at de planlegger å søke om tildeling av akvakulturtillatelse for landbasert oppdrett av marine arter til forsknings- og utviklingsbasert virksomhet. Dette skriver de for en tid tilbake, og nå har de altså søkt.

- Aktivitetene vil omfatte en rekke marine arter av bløtdyr, fisk, pigghuder og krepsdyr, og inkluderer flere livsstadier av de omsøkte artene, skriver de.

De ønsker ifølge søknaden blant annet å teste om ulike arter i samme vannstrøm kan skape synergi ved at for eksempel bløtdyr renser vannet fra fisketankene for organisk materiale og med det både produsere ekstra biomasse, samt redusere belastning på filtersystemet i anlegget.

Tegning av anlegget

Samarbeider med private og offentlige aktører

Selskapet opplyser at bakgrunnen for søknaden om et RAS-basert anlegg, er å kunne tilby forsknings- og utviklingsmiljøer fasiliteter for kunnskapsutvikling tilknyttet et bredt spekter av marine arter og livsstadier. De understreker at arbeidet avgrenses til å omfatte arter som lever i norske farvann.

- Aktiviteter og fasiliteter ved utviklingssenteret skal legge til rette for biologisk grunnforskning og utvikling av nye produksjonsmetoder og teknologi. Arbeidet skal dekke hele verdikjeden fra høsting (fangst), klekking, fôring og håndtering av akvatiske organismer med tanke på kommersiell utnyttelse. Videre planlegges etablering av godkjent forsøksdyravdeling i tilknytning til anlegget for gjennomføring av søknadspliktige forsøk jf. Forsøksdyrforskriften, skriver selskapet.

Det planlegges ikke etablering av smittelaboratorium for gjennomføring av smitteforsøk eller håndtering av patogene agens/parasitter.

Sigerfjord Marine Innovasjonssenter etableres ifølge dem selv i samarbeid med private og offentlige aktører som til sammen dekker et betydelig kompetanseområde. I tillegg planlegges det et utstrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og FoU-miljøer.

- Sigerfjord Marine Innovasjonssenter skal bidra til at FoU-miljøer, oppstarts-bedrifter og gründere kan gjennomføre utviklingsarbeid og opparbeide erfaringsgrunnlag uten selv å måtte investere i egne produksjonsfasiliteter mens de er i en utviklingsfase. På denne måten vil SMI utgjøre en viktig plattform for verdiskaping og innovasjon i norsk havbruksnæring, skriver de.

Anlegget skal etter planen bygges ved det som i dag er Vesteraalens Innovasjon sin tomt i Sigerfjorden i Sortland kommune.

Biosikkerhet

Alle områder med akvakulturdyr skal bygges som lukket basseng med sikring av avløp til pumpetank. - En lekkasje eller havari av et kar vil med dette ikke gå ut i havet, men bli ledet til pumpetank som er et lukket system med egen vannbehandling/desinfisering. Denne ligger under havflaten, og det lages naturlig fall fra alle "basseng" til denne. Alle rør inn og ut av kar vil legges synlig (ovenpå betonggulv). Dette for visuell kontroll, samt for enkel tilgang på rør ved ombygging ved behov. Avløpsrenner i betonggulv ledes også til pumpetank slik at eventuelt avløp herfra vil være sikret mot lekkasje til havet, skriver de i sitt før nevnte høringssvar.

Detaljer om anlegget

Omsøkt MTB er 130 tonn, basert på et maksimalt karvolum på 2500 kbm.

Anlegget vil være basert på RAS-teknologi med 1-5% vannutskifting pr. døgn (ca. 125 kbm/døgn) og fullrensning (desinfisering) av avløpsvannet.

I søknaden beskrives det at vanntilførsel skal skje dels ved å hente sjøvann fra fjorden, samt ferskvann fra en grunnvannskilde.

Sjøvanninntak skal ligge på 20 meters dyp, mens utslippspunktet vil ligge på 50 til 60 meters dyp. Det vil være over 400 meters avstand mellom inntak og uttak.

Slammet er tiltenkt biogassproduksjon.

I søknaden går det videre fram at anleggets tekniske verdi er på 38,5 millioner kroner. 10 ulike stasjoner på sjøbunnen utenfor anlegget skal jevnlig undersøkes. Tidligere undersøkelse viser at tilstanden er «meget god» på samtlige stasjoner.

Nordland Fylkeskommune sendte 5. september søknaden på høring hos relevante sektormyndigheter og andre som vil uttale seg.