Lista Laks har nå fått tillatelse til et anlegg på Lista fly- og næringspark.

Lista Laks har fått tillatelse

Lista Laks, et datterselskap av EcoFishCircle, har nå fått grønt lys fra Agder fylkeskommune for å etablere et landbasert lakseoppdrett på 6000 tonn på Lista fly- og næringspark i Farsund kommune.

Publisert Sist oppdatert

Lista Laks forteller i en pressemelding at de vil benytte et allerede eksisterende industriområde for å minimere miljøpåvirkning og fremme en sirkulær økonomi i samarbeid med blant annet proteinproduksjon, biogassproduksjon og landbruk.

– Prosjektet er strategisk plassert i en region med unike naturgitte forutsetninger for grønn industri. Dette initiativet er et eksempel om hvordan industrielle synergier og innovative løsninger kan skape verdifulle arbeidsplasser og bidra til regional utvikling, skriver de.

Daglig leder i Lista Laks, Smiljana Divjak

Ecofishcircle AS («EFC») utvikler teknologi for landbasert oppdrett av fisk, bestående av modulære oppdrettstanker. Gjennom sitt datterselskap Lista Laks, har selskapet nå fått tillatelse til et anlegg på Lista fly- og næringspark, som bidrar til utnyttelse av eksisterende næringsarealer uten påvirkning på urørt natur.

– Vi setter pris på denne tillitserklæringen fra sektormyndighetene og verdsetter deres evne til å vurdere vår kvalitet i alle ledd i verdikjeden. Med den pågående debatten knyttet til oppdrettsnæringene generelt og mulighetene som kan ligge i bærekraftige anlegg på land vil dette prosjektet være en god demonstrasjon for hele næringen, politikere og virkemiddelapparatet. Neste steg vil være å finne investorer og samarbeidspartnere som vil være med oss til å bygge ‘’et utstillingsvindu for fremtidig matproduksjon’’, sier daglig leder, Smiljana Divjak.

Anlegget bygges med selskapets egenutviklede teknologi, EFC MRAS, som sfølge selskapet på en kostnadseffektiv måte, sikrer god fiskevelferd og tilvekst, samtidig som det reduserer biologisk risiko og energiforbruk. 

Teknologien er utviklet og testet på Hausvik i Lyngdal kommune med svært gode resultater. Dette er lukkede anlegg med lav dødelighet uten rømming og uten lakselus.

Sirkulærøkonomi i praksis

De påpeker at landbasert oppdrett i resirkuleringsanlegg bidrar til etablering av spennende sirkulære verdikjeder.

Slam og næringssalter fra produksjonen vil sendes til et biogassanlegg, drevet av Vireo Biogass. Fra biogassproduksjonen vil det også produseres biogjødsel til bruk for landbruket i regionen. 

Videre utvikler EFC’s søsterselskap Gas 2 Feed AS ny teknologi for proteinproduksjon basert på CO₂ og fornybar energi. Gas 2 Feed vil dermed bidra med lokal proteinproduksjon, basert på CO₂ fra oppdrettsanlegget og biogassproduksjonen. 

Prosessene skaper også muligheter for samspill med algeproduksjon, akvaponi og utnyttelse av restvarme fra annen industri.

Anlegget vil ved full produksjon bidra til 30–50 direkte arbeidsplasser inkludert eget slakteri for å sikre høyeste kvalitet på sluttproduktet og høy utnyttelse av restråstoffer.

Om EcoFishCircle:

EcoFishCircle AS («EFC») er et teknologiselskap som utvikler landbaserte oppdrettsløsninger. I samarbeid med søsterselskapet Gas 2 Feed vil selskapet redusere klimaavtrykket fra akvakultur betydelig. 

EFC driver et testanlegg på Hausvik, Lyngdal og planlegger produksjonsanlegg på Lista (Norge). På Hausvik blir den nye teknologien og konseptet verifisert, mens Lista vil demonstrere det komplette sirkulære oppdrettskonseptet i kommersiell skala. 

Pilotanlegget har gitt svært lovende resultater over 2 år med god tilvekst, 1,5 % dødelighet i driften og over 95 % superior rate på slakteriet, helt uten lakselus.

Om Lista Laks:

Lista Laks AS er et datterselskap av Ecofishcircle. 

Oppdrettsanlegget der man har fått tillatelse vil bestå av 26 selvstendige m-RAS-moduler, med tilhørende smoltproduksjon og slakteri. 

Planlagt årsproduksjon er 6000 tonn laks. 

Laksen fra Lista vil bli selges under et eget varemerke.