God stemning under fremleggelsen av Q4-status for Andfjord Salmon. - Det er artig å være i Andfjord Salmon for tiden, vi kunne ikke håpet på en bedre start, sa CFO Bjarte Martinsen og CEO Martin Rasmussen.
God stemning under fremleggelsen av Q4-status for Andfjord Salmon. - Det er artig å være i Andfjord Salmon for tiden, vi kunne ikke håpet på en bedre start, sa CFO Bjarte Martinsen og CEO Martin Rasmussen.

Andfjord melder om fortsatt sterk vekst og høy overlevelse

Sterk vekst og høy overlevelsesrate på grunn av gode biologiske bassengforhold er ifølge Andfjord Salmon status for fisken i deres landbaserte basseng på Andøya.

Publisert Sist oppdatert

- Kort oppsummert går alt går veldig bra. Vi har god vekst og høy overlevelsesrate. I går (15. mars red.anm.), etter 8,5 måneder i bassenget, var overlevelsesraten på 98,1 %, eller sagt på en annen måte en dødelighet på 1,9 %, Det er eksepsjonelt bra i et bransjeperspektiv, sa Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon under fremleggelsen av fjerdekvartalsrapporten.

CEO Martin Rasmussen under Q4-2022-presentasjonen til Andfjord Salmon
CEO Martin Rasmussen under Q4-2022-presentasjonen til Andfjord Salmon

Han viste samtidig til at Veterinærinstituttet i forrige uke la frem Fiskehelserapporten for 2022 som viste at det er en dødelighet fra utsett til slakt i det sjøbaserte oppdrettet på 16,1 %.

I løpet av andre halvår 2022 mistet Andfjord Salmon i gjennomsnitt 0,25 prosent av fisken per måned på grunn av dødelighet, og så langt i 2023 er dette tallet redusert til 0,1 prosent per måned.

Imidlertid hadde Andfjord Salmon en hendelse i oktober i fjor som fikk dødelighetskurven til å bikke litt oppover.

- Vi fikk en hendelse der et lys på en ROV ikke ble slått av som den skulle. Dette stresset fisken og noen hundre fisk døde. Men det er verdt å merke seg at dette utgjør ca. 20 % av den totale dødeligheten i bassenget, sa han.

Avviket ble raskt oppdaget og man fikk gjort tiltak som medførte at omfanget tross alt ble begrenset.

-Dette er eksempler på avvik man vi må regne med i første syklus. Samtidig viser det en robusthet i systemet at når vi ført gjør en feil, så kan man håndtere det på en god måte. Vi ser at vi har redusert dødeligheten etter nyttår, noe som også grafen viser(se figur på siden, red. anm.), sa han.

Utvikling av dødelighet på fisken til Andfjord Salmon per 15 mars 2023.
Utvikling av dødelighet på fisken til Andfjord Salmon per 15 mars 2023.

Han pekte også på en annen ting de hadde utbedret.

- Vi så at fisken hoppet inn i bassengkanten. Det har vi bøtet på ved å montere oppblåsbare puter som gir fisken en beskyttelse når den hopper inn i bassengveggene, sa han.

Andfjord Salmon sin laks vokser bra. Bildet er fra den første produksjonen.
Andfjord Salmon sin laks vokser bra. Bildet er fra den første produksjonen.

God vekst

I fjerdekvartalsmeldingen skriver de at per 15. mars 2023 har snittvekten på laksen nådd 2.203 gram.

I løpet av fjerde kvartal 2022 vokste laksens snittvekt fra 569 gram 1. oktober til 1.441 gram ved årsslutt.

- Andfjord Salmon oppnådde solid vekst i andre halvdel av 2022 med en akkumulert fôrfaktor på 0,94, noe som betyr at hver fisk i gjennomsnitt trenger 0,94 kilo fôr for å vokse 1 kilo, skriver de i kvartalsmeldingen, og peker på at bransjegjennomsnittet i 2021 ifølge Fiskeridirektoratet var 1,27.

- Vi er godt fornøyd med veksttakten i den mørke årstiden, da vannet også er kaldere. Ved årsslutt var veksten ca. 40 prosent foran vårt opprinnelige estimat, som var basert på forventet sjøvannstemperatur og Skrettings veksttabell for laks. Jeg er også glad for at vår fôromsetning er fortsatt god, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Han kunne fortelle at de til nyttår hadde en vekst som var 40 % bedre enn den opprinnelige prognosen

- Nofima har dokumentert for oss at dette er i det øvre skikt når det gjelder vekstrate, sa Rasmussen.

Utvikling av vekt på fisken til Andfjord Salmon per 15. mars 2023.
Utvikling av vekt på fisken til Andfjord Salmon per 15. mars 2023.

Lave kostnader

Selskapet viser som tidligere at de har et strømforbruk for å produsere ett kilo laks som er på 1 kWh. Gjennomsnittsprisen på strøm i Nord-Norge fra juli – desember 2022 var på 0,42 kr/kWh.

- Vi forventer å produsere laksen med en opex på ca. 40 kr/kg, når vi har fått utnyttet anlegget vårt maksimalt. Det vi imidlertid har av fôrfaktor, god biologi og lavt energiforbruk i dag kan vi oppskalere og gir oss de svarene vi trenger for å være så konkret på dette, sa CFO Bjarne Martinsen under fremleggelsen.

Dokumentert av eksterne

Etter årsslutt konkluderte en velferdsdokumentasjonsrapport, skrevet av forskere ved Nofima, at «samlet sett har velferden til fisk i systemet i de første seks månedene av dokumentasjonsprosjektet vært god i forhold til bl.a. Laksvel-scoringsordningen for input- og resultatbaserte indikatorer for laks».

Nofima har i forbindelse med dokumentasjonsrapporten undersøkt et stort antall driftsvelferdsindikatorer for laksen, inkludert vannkvalitet og laksens fysiske miljø, fiskeatferd, og det pågår for tiden en revisjon av ytterligere fiskehelseparametere.

- Å motta denne uavhengige tredjepartsverifiseringen fra et anerkjent forskningsinstitutt er svært verdifullt for Andfjord Salmon. Vi har alltid vært trygge på de mange fordelene med vårt gjennomstrømningssystem. Denne rapporten bekrefter at vi gjorde rett i å være positive til utviklingen. av fisken vår, legger Rasmussen til.

- Bra med midlertidig stans

PowerPoint-presentasjon

CEO Martin Rasmussen benyttet også anledningen til å kommentere den midlertidige stansen i mulighet for å søke landbaserte tillatelser.

- Stansen er for å få en tilpasning av rammevilkårene, og er bra for oppdrettsnæringen. Andfjord Salmon har faktisk tidligere etterspurt fra departementet et tydeligere og mer oppdatert regelverk som hensyntar teknologiutviklingen som har vært innfor landbaserte oppdrettsanlegg, sa han.

- Det er viktig også å huske at da dagens regelverk ble etablert var RAS den tiltenkte teknologien for landbasert oppdrett. Det har de siste åene vært en stor utvikling for nye alternative produksjonsformer for laks. Jeg er glad for at vi nå får et tydeligere regelverk som vil gi mer forutsigbarhet både for oppdrettsaktører og for myndigheter, sa han videre..

Stansen har ikke rent praktisk hatt noen innvirkning på Andfjord Salmon da de allerede har en tillatelse de kan bruke til den videre utvikling på Kvalnes.

Skal hente penger til Kvalnes II

For neste utbyggingstrinn på Kvalnes, som har som mål å øke produksjonsvolumet fra 1 000 til 19 000 tonn HOG, forteller Andfjord Salmon de for tiden er i sluttfasen av kontraktsdiskusjoner med leverandører om planen for utbygging.

Og den utbyggingen skal de snart ut i markedet for å hente penger til.

- Vi har i dag en god finansiell status, og er der vi skal være. Vi har hele tiden sagt vi først skal bevise konseptet og så hente mer penger til videre utbygging, først til Kvalnes-lokaliteten, sa CFO Bjarne Martinsen.

Derfor planlegger man en kapitalmarkedsdag der tidslinjen for videre ekspansjon på Kvalnes vil bli tema.

- Denne skal vi avholde en gang til våren, sa han.

For de to andre lokalitetene hhv. Breivik og Fiskenes jobbes det også med.

- Reguleringsplanen for Breivik ble vedtatt av kommunen i juni, mens man fortsatt jobber med planen for Fiskenes. Det er viktig å understreke at disse prosessene ikke har noe hast. Kvalnes kommer til å ta 99 % av fokuset vårt den kommende perioden, men viktig at vi har en god fremdrift på de to andre lokalitetene også, sa Rasmussen..

Finansielle resultater Q4 2022

Andfjord Salmon er midt i sin første produksjonssyklus, noe som betyr at selskapet ennå ikke genererer inntekter. Selskapets første driftsinntekter vil bli generert i 2023 etter første høsting.

Andfjord Salmon hadde et driftsunderskudd på 22 millioner i fjerde kvartal 2022, mot et underskudd på 10,1 millioner kroner i samme kvartal 2021. Forskjellen er i hovedsak knyttet til høyere driftskostnader da selskapet og den første poolen nå er i full drift, som var ikke tilfelle i fjerde kvartal 2021.

Ved årsskiftet hadde Andfjord Salmon kontanter og innskudd på 82,9 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke ubenyttede kredittfasiliteter på 25 millioner kroner. Likviditeten er på et behagelig nivå for den nåværende driftsfasen.

Målet er å slakte første batch mot midten av året, og selskapet sier de vil komme tilbake til dato nærmere ut i halvåret.